Lietettä syntyy monenlaisten prosessien kautta eri taloudellisilla sektoreilla, mikä aiheuttaa suuria haasteita niiden käsittelylle. Sedimentit voivat haitata navigointia kanaaleissa. Teollisuus- ja kaivosoperaatiot tuottavat suuria määriä lietettä, joka vaatii ympäristön kannalta kestävää käsittelyä. Puhdistamolietettä syntyy valtavia määriä joka päivä ympäri maailmaa, lisäksi käytöstä poistetut jätevesien lietealtaat muodostavat erityisen haastavan perinnön jälkipolville.

Näiden veden kyllästämien sedimenttien ja ylijäämälietteiden siirtäminen ilman esikäsittelyä aiheuttaa usein suuria kustannuksia ja vaivaa. Sen vuoksi lietteenkuivaus ennen sen siirtoa on useimmiten taloudellisesti järkevää. Geotuubit tarjoavat nopean ja kustannustehokkaan kuivatusmenetelmän, joka sopii monille eri tyyppisille lietteille.

Lietteen kuivatusprosessi:

 1. Poisto
  Ensimmäinen askel on lietteen poisto. Esimerkiksi sedimentit voidaan poistaa imuruoppauksella. Toisia lietteitä syntyy jatkuvasti prosessien sivutuotteina.
 2. Esikäsittely
  Liete esikäsitellään lisäämällä siihen flokkulantteja. Tämä aiheuttaa vedessä olevien hienojakoisten lietepartikkeleiden kasautumisen suuremmiksi hiutaleiksi ns. flokeiksi.
 3. Kuivaus
  Painovoimaan perustuva kuivausprosessi varmistaa tasaisen vedenpoiston lietteestä, joka on sijoitettu geotekstiilituubiin. Korkealaatuisen kudotun kankaan tarkoin määrätty aukkokoko mahdollistaa kiintoaineksen pidättämisen tuubissa, samaan aikaan se kuitenkin sallii veden virtauksen pois tuubista.
 4. Hävittäminen
  Veden määrä tuubeissa pienenee tasaisesti konsolidaatioprosessin edetessä. Kun liete on tarpeeksi kuivaa, sitä voidaan käsitellä, polttaa tai muuten käyttää johonkin määrättyyn tarkoitukseen.

Kuivatusratkaisuna SoilTain®-kuivaustuubi

SoilTain®-kuivaustuubit tarjoavat ideaalisen ratkaisun lietteiden käsittelyyn, koska menetelmä on nopea ja taloudellinen. Suuret tuubikoot mahdollistavat suuren prosessi- ja kuivauskapasiteetin vieden samalla kuitenkin vain vähän pinta-alaa.

Tuubit valmistetaan tähän tarkoitukseen valmistetusta korkealaatuisesta kudotusta kankaasta. Tarvittaessa tuubeja voidaan pinota päällekkäin varastotilavuuden kasvattamiseksi. SoilTain®-menetelmä on kustannustehokas. Se vaatii vain vähäisen määrän laitteita, jolloin kokonaisenergiankulutus ja polttoaineen tarve lietteenkuivaus- ja siirtotöissä jäävät pieniksi.

Tuubeja voidaan käyttää kuivatetun ja konsolidoituneen lietteen pysyvään varastointiin. Tällöin ei ole vaaraa, että liete vettyisi uudelleen esim. sadeveden vuoksi, vaikka varastointiaika olisi pitkäkin. Menetelmässä voidaan saavuttaa korkeampia kuiva-ainespitoisuuksia kuin esim. antamalla lietteen laskeutua altaassa. SoilTain® myös vähentää lietteestä aiheutuvia hajuhaittoja.

Kuivaustuubien edut

 • Erittäin suuret tuntimääräiset käsittelykapasiteetit
 • Käsittely voidaan tehdä ilman lietteen välivarastointia
 • Järjestelmä on liikuteltava
 • Vähäinen prosessilaitteiden tarve (vain yksi kone)
 • Poistunut vesi voidaan käyttää uudelleen
 • Erittäin suuri täyttökapasiteetti
 • Tuubeja voidaan pinota päällekkäin
 • Järjestelmän helppo laajennettavuus (lisäämällä tuubeja)
 • Tuubiin kapselointi estää lietteen uudelleen vettymisen
 • Tuubit soveltuvat myös lietteen pysyvään säilytykseen
 • Järjestelmä ei vaadi suurta pinta-alaa

Tutustu lietteen kuivatuksessa käytettäviin tuotteisiin:

Geotuubit »